The Forest Ablaze

The Forest Ablaze

By Erin Owain

A summary of an article published last week in a Welsh culture magazine, Barn, which provides a brief update on the fires in the Amazon from both a scientific and political framing. The original, published in Welsh, is below.

Deliberate fire-setting in the Amazon basin is an annual event during the Brazilian dry season, however there has been a staggering increase in human-induced wildfires this year which has generated a strong response from the international community.

Approximately 20% of the world’s oxygen is produced by the Amazon rainforest and it is often called “the planet’s lungs”. It plays a key role in climate mitigation as it acts as a large carbon store, and without it, it will be very difficult for us to stay within the agreed +1.5°C increase as part of the Paris Agreement. The rainforest has an equally important role to play in climate adaptation. In countries that have experienced massive deforestation in the past, we see that they have experienced dramatic changes to their microclimate with significant knock-on environmental, social and economic impacts.

The Amazon rainforest is therefore key to managing climate change. Any threat to it is of major interest to the international community.

Since the election of the right-wing prime minister, Jair Bolsonaro in 2018, the governmental approach to development in Brazil has changed. One of Bolsonaro’s main promises was to increase Brazil’s economic growth by opening the forest up to agricultural, mining and fuel companies. While 12% of the Brazilian population live below the international poverty line, Bolsonaro argues that Brazil has the right to develop in the same way as other countries developed decades ago.

According to Bolsonaro, this is a matter for Brazil alone. When Brazil was offered $22 million by the international community, Bolsonaro rejected it by claiming that the G7 countries were imposing a colonial mindset. The Brazilian Government argued that if the international community believes that the Amazon is a global treasure, then the international community can pay to protect it.

While the global community is keeping a close eye on South America, we should neither ignore the fires being deliberately set across the African continent which are burning on an even greater scale. Rather, it should remind us that it is a challenge on a global scale for low income countries to develop economically and sustainably in order to protect the environment from further damage.


The original article published in the Autumn edition.

Y goedwig ar dân

Fforest law’r Amazon yw un o brif ecosystemau’r ddaear. Er bod cynnau tanau yn ddigwyddiad blynyddol yn nhymor sych Brasil mae’r cynnydd yn nifer y tanau yno – ac yn wir, dros y ffin ym Molifia hefyd – wedi bod yn syfrdanol eleni ac wedi ennyn ymateb chwyrn gan y gymuned ryngwladol wrth i’r actifydd egnïol, Greta Thunberg, ddatgan ‘bod ein cartref ar dân’.

Coedwig yr Amazon yw ‘ysgyfaint y ddaear’ ac mae ganddi swyddogaeth allweddol yn nyfodol y blaned gan ei bod yn ymddwyn fel storfa anferthol o garbon. Hebddi, byddai’n anodd iawn inni aros o fewn gofynion Cytundeb Paris a chadw cynnydd tymheredd y ddaear o dan +1.5°C – y lefel y cytunwyd arno fel un sy’n osgoi gyrru’r ddaear i stad ansefydlog.

Yn ogystal, mae gan y fforest law swyddogaeth allweddol arall wrth ein helpu i wrthsefyll effeithiau posib newid hinsawdd. Mewn gwledydd sydd wedi profi datgoedwigo ar raddfa enfawr gwelwn newidiadau syfrdanol i’w meicro-hinsawdd, trawsnewidiadau i’w tirwedd wrth i gyfraddau glaw leihau, ac effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae rôl fforest law’r Amazon yn allweddol, felly, i reoli newid hinsawdd yn fyd-eang. Ac mae unrhyw fygythiad iddi’n fater o bwys i’r gymuned ryngwladol fel y cydnabuwyd yn ddiweddar yn ymateb arweinyddion y byd wrth iddynt ddod ynghyd i’w drafod.

Dros y degawd diwethaf mae Brasil wedi mabwysiadu agwedd iach tuag at ddatblygiad cynaliadwy gan weithredu deddfau llym er mwyn gwarchod y fforest law. Llwyddwyd i leihau cyfradd y datgoedwigo er bod cyfradd y cynnyrch amaethyddol wedi cynyddu ar yr un pryd. Ond ers i’r prif weinidog adain dde, Jair Bolsonaro, gael ei ethol yn 2018, gwelwyd tro ar fyd.

Un o brif addewidion Bolsonaro oedd cynyddu twf economaidd Brasil drwy agor y goedwig i gwmnïau amaethyddol, mwyngloddio a chwmnïau tanwydd gael manteisio ar gyfoeth yr Amazon. Mae 12% o boblogaeth Brasil yn byw o dan y llinell dlodi ryngwladol. Dadl Bolsonaro ydi bod gan Frasil yr hawl i ddatblygu yn yr un modd ag y datblygodd gwledydd eraill y byd ddegawdau’n ôl. (A chofier bod Cymru o dan flanced o goed cyn i’r amaethwyr cynnar fynd ati i glirio rhannau er mwyn cael porfa i’r anifeiliaid.) Wrth i boblogaeth Brasil a’r byd gynyddu, cynyddu hefyd y mae’r galw am gig, ffa soya, reis a chorn o’r wlad.

Yn ôl Bolsonaro, mater i Frasil yn unig yw hyn. Pan gynigiwyd $22 miliwn i Frasil gan y gymuned ryngwladol i daclo’r tanau, ei wrthod a wnaeth Bolsonaro gan honni bod gwledydd yr G7 yn dangos meddylfryd trefedigaethol. Yr eironi yw mai llywodraeth Brasil ei hun sydd heddiw’n rhoi caniatâd i amaethwyr gymryd meddiant o diroedd gwarchodedig llwythau cynhenid yr Amazon.

Os yw’r gymuned ryngwladol yn credu bod yr Amazon yn drysor byd-eang, ymresymodd y llywodraeth, yna dylai’r gymuned ryngwladol dalu i’w warchod.

Tra mae sylw’r byd ar Dde America, rhaid cofio hefyd fod cymaint os nad mwy o danau sydd wedi’u cynnau’n bwrpasol yn digwydd ar draws cyfandir Affrica. Wrth gwrs, nid yw’r ffaith honno yn lleihau trychineb y dinistr yn yr Amazon. Yn hytrach mae’n ein hatgoffa mai her fyd-eang yw cysoni’r angen i wledydd incwm isel ddatblygu’n economaidd gyda’r angen i warchod yr amgylchedd rhag difrod pellach nag a gafwyd eisoes yn sgil newid hinsawdd.


Image by skeeze from Pixabay

About the Author